1C - informācijas sistēma ražošanai

Šis risinājums ļauj efektīvi vadīt plūsmas un projektējamo ražošanu. Sistēma veicina vadības efektivitātes paaugstināšanos, peļņas palielinājumu, arī atrisina ievērojamu daudzumu citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Pateicoties maksimāla operāciju skaita automatizācijai daudzkārt samazinās mehāniskā un rutīnas darba apjoms.

1C sistēma palīdz paaugstināt uzņēmuma efektivitāti un personāla produktivitāti, palielināt ienesīgumu, kā arī atrisināt lielu daudzumu citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Vadība un darbinieki tērē mazāk laika rutīnas operācijām: datu ievadei un apstrādei, dokumentu un atskaišu sagatavošanai, rīkojumu tālāknodošanai un to izpildes kontrolei. Bet izbrīvēto laiku var izmantot patiesi svarīgiem uzdevumiem, no kuriem ir atkarīga biznesa attīstība. Tiek optimizēta arī naudas līdzekļu izmantošana – pateicoties izdevumu plānošanai, izmaksu kontrolei, kļūdu izslēgšanai un noliktavas rezervju sakārtošanai.

 

Tehniskā platforma

Par pamatu tiek ņemta Krievijas iestrādne 1С:Uzņēmums 8.2, kas pēc savas funkcionalitātes neatpaliek no analoģiskiem risinājumiem pasaulē: Microsoft Dynamics, Epicor vai HansaWorld. Galvenā tās priekšrocība attiecībā pret konkurējošajām platformām ir optimāla cenas un funkcionalitātes attiecība. Lietošanas izmaksu rādītājs (Total Cost of Ownership) 1C sistēmai ir viens no zemākajiem nozarē. Tas deva iespēju platformai 1С:Uzņēmums ieņemt vairāk nekā pusi no ERP sistēmu tirgus mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai Krievijā un citās NVS valstīs.

Šo platformu lieto vairāk nekā 100 000 ražošanas uzņēmumu, kas strādā NVS, Baltijas un citās ES valstīs. Jau vairāk nekā 1 000 000 komercsabiedrību visā pasaulē ir uzticējuši 1C sistēmām sava biznesa uzskaiti un automatizāciju.

 

Sistēmas moduļi

Ražošana

Galvenās priekšrocības

 • pilnīga atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • vairāku juridisko personu uzskaite vienotā sistēmā ar konsolidācijas iespēju
 • ātra sistēmas palaišana ekspluatācijā, vienkārša apguve
 • ērta intuitīvi saprotama saskarne vairākās valodās
 • iespēja veikt papildiestrādnes pēc individuālām prasībām
 • integrācijas iespēja ar citām sistēmām un iekārtām

 

Priekšrocības vadībai

 • savlaicīga aktuālās informācijas par uzņēmuma darbību saņemšana
 • uzticības paaugstināšana informācijai, datu aizmiršanas un pazušanas minimizācija
 • personāla produktivitātes un caurlaidības spējas paaugstināšana
 • personāla skaita un kvalifikācijas vajadzību samazināšana
 • efektīvas sadarbības organizācija starp struktūrvienībām
 • biznesa procesu optimizācija

 

Priekšrocības darbiniekiem

 • visu operāciju veikšana ērtā vidē
 • mehāniskā un rutīnas darba samazinājums, pateicoties procesu automatizācijai
 • datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamības novēršana
 • automātiska ievadīto datu pareizības kontrole
 • papīra dokumentu aprites samazinājums
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana sistēmā un izdrukāšana no tās

Produkcija

 • specifikāciju sagatavošana, ņemot vērā izmantojamās izejvielas un materiālus
 • izstrādājumu gaitas maršruta aprēķins ražošanas ķēdē
 • gatavās produkcijas un nepabeigtās ražošanas uzskaite atsevišķi
 • otrreizēji izmantojamo atkritumu uzskaite
 • visa ražošanas procesa plānu-faktu analīze ar dziļu detalizāciju
 • izejvielu iepirkumi un gatavās produkcijas realizācija, elastīga cenu veidošana
 • noliktavas un tirdzniecības dokumentu sagatavošana

Plānošana

 • pasūtījumu un plūsmas ražošanas plāna izstrāde
 • izejvielu izlietojuma, ražošanas jaudu noslodzes un darba resursu plānošana
 • nepieciešamo resursu rezervēšana
 • ražošanas plāna grafisks attēlojums, ņemot vērā darba iekārtu, brigāžu un atsevišķu darbinieku noslodzi
 • ražošanas uzdevumu pakešu sagatavošana
 • izejvielu iepirkumu plānošana, pamatojoties uz ražošanas plānu
 • saražotās produkcijas realizācijas plānošana

Noliktava

 • norakstīto rezervju, ražošanas personāla, kā arī citu tiešo un netiešo izdevumu sadalījums uz saražoto produkciju
 • savu un ārējo pakalpojumu uzskaite
 • precu saņemšanas, pārvietošanas un norakstīšanas atspoguļojums noliktavās
 • materiālu pārpalikuma, nepabeigtās ražošanas un gatavās produkcijas dinamikas atspoguļojums
 • rezervju inventarizācija, pamatojoties uz kuru tiek automātiski iegrāmatoti pārpalikumi vai norakstīti iztrūkumi
 • preču uzskaite pēc sērijām, partijām, īpašībām, derīguma termiņiem un citām pazīmēm
 • kvantitatīvās un kvantitatīvi summārās uzskaites kārtošana vairākās glabāšanas vienībās
 • noliktavas un ražošanas iekārtu pieslēgšana

Laika uzskaite

 • darbu grafika sagatavošana nostrādāto stundu, kavējumu un pārstrāžu aprēķināšanai
 • ražošanas operācijai veltītā laika uzskaite naudas piemaksu aprēķināšanai un resursu noslodzes plānošanai
 • ražošanas uzdevumu izpildes apsekošana
 • darbinieku sadalīšana brigādēs, nodaļās
 • darba resursu noslodzes dinamikas analīze
 • uzdevumu, notikumu un atgādinājumu nospraušana savlaicīgai darbu izpildei

Finanses

 • naudas līdzekļu izmaksu aprēķinu, tabeļu sagatavošana
 • fiksētās darba algas un algas pēc padarītā aprēķināšana
 • vadības billances sagatavošana
 • maksājumu kalendāra sagatavošana norēķiniem ar darbiniekiem

Pārskati

 • ​pārskatu sagatavošana pēc jebkuriem saglabātajiem datiem, tostarp arī grafiskā veidā
 • iespēja iestatīt pārskatus atbilstoši uzņēmuma specifikai
 • patstāvīga pārskatu struktūras un ārējā izskata iestatīšana
 • viena pārskata detalizācija, pamatojoties uz citu pārskatu
 • kompleksa vairāku līmeņu pārskata sagatavošana par uzņēmuma darbību
 • plānu-faktu analīze

"Ekspertu konsultācijas no uzņēmuma ITEKO puses palīdzēja izvest mūsu finanšu uzskaiti jaunā, daudz kvalitatīvākā līmenī"

Jevgēnijs Roldugins, AAS Gazprom pārstāvniecības Latvijā direktors
ГАЗПРОМ

"No tirgū piedāvātajām ERP klases automatizācijas sistēmām mēs izvēlējāmies uzņēmuma ITEKO risinājumu kā optimālāko pēc cenas un funkcionalitātes attiecībām"

Svetlana Berga, LDZ Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētāja
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
AVT NAFTA

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā AVT NAFTA

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai un ražošanai
 • automatizēto darba vietu skaits: 30
 • darbības joma: naftas produktu vairumtirdzniecība un pārkraušana
 • strādājošo skaits: 100
 • apgrozījums 2011. gadā: 43 milj. LVL

DABA VES

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā DABA VES

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai un ražošanai
 • automatizēto darba vietu skaits: 40
 • darbības joma: ūdens un bezalkoholisko dzērienu ražošana, pārtikas preču vairumtirdzniecība
 • strādājošo skaits: 100
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: > 3,5 milj. LVL

Papildmoduļi

Sistēma var tik papildināta ar moduļiem, kas ievērojami paplašina tās funkcionalitāti:

 • tirdzniecības operācijas
 • nliktavas uzskaite
 • loģistika
 • grāmatvedība un personāls
 • Kkses sistēma
 • sistēma tirdzniecības aģentiem
 • pārskatu sistēma
 • dokumentu aprite

 

Sistēmas papildinājumi

Klientu apetīte un prasības nemitīgi aug, parādās vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās reizē ar komercsabiedrību. Mēs ar prieku izstrādājam papildinājumus sistēmai, novedot to līdz nepieciešamajam līmenim, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunos lietotājus.

 

Integrācija

Mēs varam savietot savus produktus ar jebkuru ārējo sistēmu un iekārtu, tādējādi novēršot vienu un to pašu datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamību un daudzkārt atvieglojot darbu. Mēs esam izstrādājuši arī diskdziņus tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšanai.

 

Uzturēšana

Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu sistēmas darbu un atjaunošanu. Mēs piedāvājam noteiktu pakalpojumu klāstu, kurā var tikt iekļauti:

 • sistēmas darbspējas nodrošināšana
 • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
 • konsultācijas lietotājiem
 • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
 • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
 • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
 • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļauj plānot izdevumus uzturēšanai un nodrošināt nepārtrauktu sistēmas darbspēju.

 


Pasūtīt prezentāciju
asd

Klienti, kuri izmanto šo risinājumu